Học viên chốt số liệu cuối kỳ

KIỂM TRA, ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC BÚT TOÁN CUỐI KỲ

* Lần lượt các CTGS nào…..

DSC_0818