HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH KỲ KÊ KHAI THUẾ GTGT NĂM 2017

I. PHÂN BIỆT KỲ KÊ KHAI THÁNG – QUÝ
Khai thuế theo quý 
áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý

II. TRÁCH NHIỆM XÁC ĐỊNH
Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định
thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng (20/02).

Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN KỲ KÊ KHAI
Cách xác định doanh thu
bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo quý

– Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng).

– Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.”

NHƯ VẬY,
* Những Doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai theo THÁNG (T
ổng doanh thu năm 2016 trên 50 tỷ đồng) thì bắt buộc phải chuyển qua kê khai theo tháng.

* Những Doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai theo QUÝ (Tổng doanh thu năm 2016 từ 50 tỷ đồng trở xuốngnhưng muốn chuyển sang kê khai theo THÁNG thì phải đăng ký mẫu 07/GTGT (ban hành kèm Thông tư 151/2014/TT-BTC), chậm nhất là ngày 20/02/2017.

Văn bản pháp luật liên quan: xem Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.