Báo cáo tài chính&Thuế

Khóa học lập báo cáo tài chính gồm các khóa

  • Báo cáo tài chính & quyết toán thuế
    Thời gian học: 2 tháng
    Nội dung khóa học: Click vào đây
  • Báo cáo tài chính & thuế nâng cao
    Thời gian học: 4 tháng
    Nội dung khóa học: Click vào đây