Thực hành kiểm toán

Khóa học thực hành kiểm toán gồm 2 khóa:

  • Thực hành kiểm toán tài chính doanh nghiệp (cấp độ cơ bản)
    Thời gian học: 2 tháng.
    Nội dung khóa học: Click vào đây
  • Thực hành kiểm toán tài chính doanh nghiệp (cấp độ nâng cao)
    Thời gian học: 2 tháng.
    Nội dung khóa học: Click vào đây